×

Попередження

Неможливо завантажити XML-файл

Сектор бухгалтерського обліку ради управління "Секретаріат ради"

Склад сектору:
1. Романько Ірина Василівна -завідувач сектору бухгалтерського обліку ради-к. 225 -254-60-40, Romanko.Iryna@lvivcity.gov.ua
2. Дмитрук Тетяна Іванівна -Головний спеціаліст-бухгалтер сектору бухгалтерського обліку ради -к. 225 -254-60-40, Dmytruk.Tetyana@lvivcity.gov.ua
3. Ільницька Ірина Романівна-Провідний спеціаліст-бухгалтер сектору бухгалтерського обліку ради-к.225-254-60-40, Ilnytska.Iryna@lvivcity.gov.ua

1) Основним завданням відділу єведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності управління та складання звітності.

2) Завдання та функції відділу
1.1. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності управління та складання звітності.
1.2. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.
1.3. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.
1.4. Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.
2. Відповідно до покладених завдань сектор виконує такі функції:
2.1. Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності.
2.2. Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність в порядку, встановленому законодавством.
2.3. Своєчасно подає звітність.
2.4. Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів.
2.5. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:
2.5.1. Використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій.
2.5.2. Інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.
2.6. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства.
2.7. Забезпечує:
2.7.1. Дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти.
2.7.2. Достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань.
2.7.3. Повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування.
2.7.4. Зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності.
2.7.5. Користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан бюджетної установи, результати її діяльності та рух бюджетних коштів.
2.2.8. Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.
2.2.9. Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.
2.2.10. Оприлюднює та актуалізовує інформацію пов'язану з роботою сектору, в тому числі інформацію, яка є обов'язковою для оприлюднення відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", на інформаційному порталі депутатів Львівської міської ради у мережі Інтернет https://7.lvivrada.gov.ua/ та на порталах відкритих даних, зокрема http://opendata.city-adm.lviv.ua/, http://e-data.gov.ua/.
2.2.13. Організовує взяття бюджетних зобов'язань щодо закупівлі товарів, робіт чи послуг, їх реєстрацію в органах Казначейства та здійснення платежів управлінням виключно в межах видатків передбачених річним планом управління або додатком до річного плану закупівель управління на відповідний період.
2.2.14. Виконує інші повноваження, що покладені на сектор.